Son Güncelleme: Cuma, 06 Aralık 2019 14:15

 

Ders İçeriği 

 

1. Okuma Kuralları. Çift Sesli Ünlülerin Çift Sesli Olarak Okunması
2. Okuma Parçası. Şehrimiz
3. 'Это' ve 'то' İşaret Zamirleri
4. Sıfatlar
5. Diyaloglar. En iyi olan hangisi?

 

Dersin Ek Alıştırmaları

pdf

 

Bu dersle beraber, A-Link Başlangıç Seviyesinin birinci dönemini bitirmiş oluyorsunuz. 

2. dönemine geçmeden önce, kendinizi 1. Bölüm Başlangıç Seviye Testi ile sınayınız.

 


 

1. Çift Sesli Ünlülerin Çift Sesli Olarak Okunması

 

Е, ё, ю, я gibi çift sesli ünlüler ünsüz harften sonra yazılmadıklarında çift sesli olarak okunur. Yani;


1. Sözcüğün başında,
2. Ünlüden sonra ve
3. ь veya ъ işaretlerinden sonra durumlarında  [ye], [yo], [yu], [ya] gibi okunur.

 

Örneğin, 

1. Sözcüğün başında: емек, ёк, юва, ят 

2. Ünlüden sonra geldiğinde: нихает, Тоёта, оюк

3. ь işaretinden sonra geldiğinde : бюнье, фольё, билья 

 

Ünsüzden sonra geldiğinde ise bu ünsüzü yumuşatıp "y" sesini kaybediyorlar

 

ле́то [LYEta], здесь [zdyes'], и́мя [İmya], люкс [lüks], лёд [löt], мя́со [MYAsa]

Ünsüzleri Yumuşatan Ünlüler kuralına bakınız

 

Alıştırma

 

его́, её, семья́, компью́тер (bilgisayar), прия́тно, по́езд (tren), подъе́зд (apartımanın girişi), а́рмия (askerlik, ordu), юг (Güney), экску́рсия, пла́тье (elbise), есть (var, yemek yemek)

 

 

Bölümün Alıştırması (Facebook)

   

Ders İçeriğine Dön

 


    

2. Okuma Parçası. Şehrimiz / Наш город 

 

ders10 sehrimizSözlük 

посмотри́  [pasmaTRİ] - bak

посмотри́те [pasmaTRİtye] - bakınız
центр [tsentr] - merkez
гости́ница [gasTİnitsa] - otel
стадио́н [stadiON] - stadyum 
библиоте́ка [bibliaTYEka] - kütüphane
цирк [tsırk] - sirk

 

1. Вот ка́рта. 2. Посмотри́те! 3. Э́то наш го́род. 4. Вот центр. 5. Здесь музе́и, теа́тры, гости́ницы, магази́ны, рестора́ны. 6. А вот моя́ у́лица! 7. Посмотри́те! 8. Сле́ва парк, стадио́н, поликли́ника, спра́ва университе́т, библиоте́ка, цирк. 9. А вот там мой дом, а тут моя́ шко́ла. 

 

Kendinizi kontrol ediniz

 

Yavaş Okuma

 

 

Hızlı Okuma

 

  

1. İşte harita. 2. Bakınız. 3. Bu bizim şehrimiz. 4. İte merkezi. 5. Burada müzeler, tiyatrolar, hoteller, dükkanlar, retorantlar var (burada müze, tiyatro, hotel, dükkan, restorantlar var). 6. İşte bu da benim sokağım. 7. Bakınız. 8. Solda park, stadiyum, poliklinik; sağda üniversite, kütuphane, sirk var. 9. Orada evim, burada ise okulum var. 

 

Okuma Parçanın Çalışma Talimatı ve Alıştırması (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön 

 


 

3. 'Это' ve 'то' İşaret Zamirleri

 

isaret zamirleriİşaret zamirleri Türkçede 'bu / şu; bu ...lar / şu ...lar' anlamındadır ve işaret edilen kişi veya nesnenin önünde bulunurlar.

 

Rusçada işaret zamirleri, niteledikleri isimle cins, sayı ve hal bakımından uyuşurlar.

 

Eril cins isim işaret ediliyorsa: э́тот, тот
Dişil cins isim işaret ediliyorsa: э́тa, та
Orta cins isim işaret ediliyorsa: э́то, то
Çoğul halinde bir isim işaret ediliyorsa: э́ти, те

işaret zamirleri kullanılıyor

 

Örneğin,

 

Э́тот студе́нт - мой друг - Bu öğrenci, benim arkadaşımdır
Э́та газе́та ва́ша? - Bu gazete sizin mi?
Э́то пальто́ её́. - Bu palto onundur (dişi)
Э́ти расска́зы мои́. - Bu hikayeler/öyküler benimdir.

 

Karşılaştırınız

 

Э́то / то на́ша поликли́ника. – Э́та / та поликли́ника на́ша.
Э́то / то журна́л. - Я чита́ю э́тот / тот журна́л.
Э́то экску́рсия. - Э́та экску́рсия здесь, а та экску́рсия - там.
Э́то / то на́ше общежи́тие. - Э́то / то общежи́тие на́ше.
Э́то / то на́ши уче́бники. - Э́ти / те уче́бники на́ши.

 

 

Bölümün Alıştırması (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


   

4. Sıfatlar 

 

Sıfat ya da önad; isimlerin önüne gelerek (Rusçada isimlerden sonra da gelebilir) onları, konum, renk, biçim, bıraktığı izlenim vb. gibi çeşitli yönlerden tanımlayan, tarif eden sözcük türü. 

 

Rus dilinde sıfatlar, ait oldukları ismin сinsi ve çoğul-tekil durumundan etkilenerek "Какой? Какая? Какое?Какие? " (Hangi, nasıl bir...?) sorusuna cevap verir.


Sıfatların Sonekleri

 

Soru Sözcüğü

Sıfat

Sonekler

Açıklama

eril

како́й?

большо́й [bal'ŞOY] - büyük

краси́вый [kraSİívıy] - güzel

ма́ленький [MAlin'kiy] - küçük

си́ний [Sİniy] - lacivert

хоро́ший [haROşıy] - iyi

ой

- ый

- ий

ой:  son ek vurgulu olduğunda

- ый:  kökü sert ünsüzle bittiğinde

- ий: 1. kökü 'н' harfi ile biten bazı sözcüklerde

2. kökü arkadilli г,к,х ve ıslıklı ж,ч,ш,щ harflerle bittiğinde

dişil

кака́я?

больша́я [bal'ŞAya]

краси́вая [kraSİvaya]

ма́ленькая [MAlin'kaya]

хоро́шая [haROşaya]

си́няя [Sİnyaya]

- ая

 

 

 

- яя

 

 

 

- яя: kökü 'н' harfi ile biten bazı sözcüklerde

orta

како́е?

большо́е [balyŞOye]

краси́вое [kraSİvaye]

ма́ленькое [MAlin'kaye]

си́нее [Sİniye]

хоро́шее [haROşıye]

- ое

 

 

- ее

- ое: genellikle vurgulu pozisyonda olduğunda

 

- ее: genellikle kökü ıslıkı ж, ч, ш, щ harflerle bittiğinde

çoğul

каки́е?

краси́вые [kraSİvıye]

ма́ленькие [MAlin'kiye]

большие [bal'ŞIye]

си́ние [Sİniye]

хоро́шие [haROşıye]

ые

- ие

kökü sert ünsüzle bittiğinde

1. kökü 'н' harfi ile biten bazı sözcüklerde

2. kökü arkadilli г, к, х, ve ıslıkı ж, ч, ш, щ harflerle bittiğinde

Sözlük 

 

Rusça

Okunuşu

Türkçe

Karşıt Anlamlı

Okunuşu

Türkçe

ста́рый

[STArıy]

eski, yaşlı

но́вый

молодо́й

[NOvıy]

[malaDOY]

yeni

genç

ру́сский

[RUskiy]

Rus (sıfat), Rusça

     

туре́цкий

[tuRYEtskiy]

Türk (sıfat), Türkçe

     

дорого́й

[daraGOY]

pahalı

деше́вый

[diŞOvıy]

ucuz

краси́вый

[kraSİvıy]

güzel

некраси́вый

[nikraSİvıy]

çirkin

большо́й

[bal'ŞOY]

büyük

ма́ленький

[MAlin'kiy]

küçük

хоро́ший

[haROşıy]

iyi

плохо́й

[plaHOY]

kötü

интере́сный

[intiRYEsnıy]

ilginç

неинтере́сный

[niintiRYEsnıy]

ilginç olmayan

родно́й

[raDNOY]

öz

неродно́й

[niraDNOY]

öz olmayan

си́ний

[Sİniy]

lacivert

     

кра́сный

[KRAsnıy]

kırmızı

     

широ́кий

[şıROkiy]

geniş

у́зкий

[Uskiy]

dar

 

о́чень [Oçin'] - çok (miktar dışındaki durumlar için)

столи́ца [staLİtsa] - başkent

пло́щадь [ploŞŞYAT'] - meydan

проспе́кт [PRAspyekt] - ana cadde

часы́ [çiSI] - kol saati

де́вушка [DYEvuşka] - genç kız

па́рень [PArin'] - genç erkek

мне нра́вится [mnye NRAvitsa] - hoşuma gidiyor, beğeniyorum, seviyorum

тебе нра́вится [tibye NRAvitsa] - hoşuna gidiyor, beğeniyorsun, seviyorsun 

 

Alıştırma


Okuyunuz, Türkçeye çeviriniz


1. Тебе́ нра́вится э́та кни́га? Да нра́вится. Э́та кни́га о́чень интере́сная.
2. Да́йте, пожа́луйста, э́тот кра́сный шарф.
3. Э́та ша́пка си́няя, а э́та кра́сная.
4. Э́тот проспе́кт большо́й и широ́кий, а э́тот ма́ленький и у́зкий.
5. Э́тот па́рень молодо́й и краси́вый.
6. Э́тот дом ста́рый, а э́тот но́вый.
7. Э́ти часы́ ста́рые, а э́ти но́вые.
8. Э́тот ру́сский слова́рь о́чень дорого́й, да́йте, пожа́луйста деше́вый слова́рь.
9. Моя́ страна́ больша́я и краси́вая, а твоя́?
10. Мне нра́вится э́тот го́род и э́та широ́кая у́лица.
11. Мой родно́й язы́к - туре́цкий, а твой?
12. Москва́ - столи́ца Росси́и. Э́то большо́й и краси́вый го́род. Там есть Кремль и Кра́сная Пло́щадь.
13. Тебе́ нра́вится э́та де́вушка?
14. Э́ти ба́бушка и де́душка о́чень хоро́шие лю́ди.
15. Скажи́, тебе́ нра́вится э́тот фильм? Нет, не нра́вится. Он плохо́й и неинтере́сный.
16. Ру́сский язы́к - э́то неродно́й мой язы́к. Мой родно́й я́зык - туре́цкий.
17. Мне не нрави́тся э́тот шкаф. Он некраси́вый.


Kendinizi kontrol ediniz 

 

 

1. Bu kitab hoşuna gidiyor mu? Evet, hoşuma gidiyor. Bu kitap çok ilginç bi kitaptır.
2. Bu kırmızı kaşkolü verir misiniz, lütfen.
3. Bu bere lacivert, bu ise kırmızıdır.
4. Bu cadde büyük ve geniş, bu ise küçük ve dardır.
5. Bu delikanlı genç ve yakışıklı biri.
6. Bu ev eski, bu ise yenidir.
7. Bu saat eski, bu ise yenidir.
8. Bu sözlük çok pahalı. Ucuz sözlük verir misiniz, lütfen.
9. Benim ülkem büyük ve güzeldir. Peki seninki?
10. Bu şehri ve bu geniş sokağı beğeniyorum.
11. Benim ana dilim, Türkçe. Peki seninki?
12. Moskova, Rusya'nın başkenti. Bu, büyük ve güzel bir şehir. Orada Kremlin ve Kızıl Meydan var.
13. Bu genç kızı beğeniyor musun?
14. Bu nine ve dede çok iyi insanlar.
15. Söyler misin, bu film hoşuna gidiyor mu? Hayır, gitmiyor. Bu film (o), kötü ve ilginç değildir.
16. Rusça, benim ana dilim değil. Ana dilim, Türkçedir.
17. Bu dolap hoşuma gitmiyor. Bu dolap (o) güzel değil.

 

 

Bölümün 1. Alıştırması (Facebook)

Bölümün 2. Alıştırması (Facebook)

Rus Fıkralarla Gramer (Sıfatlar)

Konuyu Pekiştiriniz (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


  

5. Diyaloglar. En iyi olan hangisi?

 

Sözlük

 

спорт [sport] - spor
Кита́й [kiTAY] - Çin
сувени́р [suviNİR] – hediyelik eşya
матрёшка [maTRÖŞka] – Matruşa bebeği
тёплый [TÖplıy] – sıcak, ılık
са́мый [SAmıy] – en


Diyalog 1

 

- Скажи́те, что э́то?
- Это журна́лы "Спорт", "Москва́" и "Кита́й"
- Како́й журна́л са́мый интере́сный?
- Вот э́тот журна́л. Журна́л "Спорт"

  

 

- Söyler misiniz, bunlar nedir?
- Bunlar 'Sport', 'Moskova' ve 'Çin' dergileri
- En ilginç dergi hangisi?
- Bu dergi. 'Spor' dergisi.

 

 

matruskaDiyalog 2

 

- Скажи́те, пожа́луйста, что э́то?
- Э́то ру́сские сувени́ры - матрё́шки.
- Кака́я матрё́шка са́мая дешё́вая?
- Вот э́та ма́ленькая матрё́шка са́мая дешё́вая.

 

 

- Söyler misiniz, lütfen, bunlar nedir?
- Bunlar Rus hediyelik eşya matruşkalar
- En ucuz matruşka hangisi?
- Bu küçük matruşka en ucuzdur.

 

Diyalog 3

 

- Скажи́те, пожа́луйста, что э́то? Э́то пальто́?

- Да, э́то пальто́.
- Како́е пальто́ са́мое тё́плое?
- Вот э́то си́нее пальто́ о́чень тё́плое.

 

 

- Söyler misiniz, lütfen, bu nedir? Bu palto mudur?
- Evet, palto.
- En sıcak palto hangisi?
- Bu lacivert palto çok sıcak.

 

Diyalog 4

 

- Э́то часы́? Покажи́те пожа́луйста!
- Пожа́луйста!
- Каки́е часы́ са́мые хоро́шие?
- Вот э́ти часы́, сле́ва.

 

  

- Bunlar saat mı? Gösterir misiniz, lütfen.
- Buyurunuz
- En iyi saat hangisi?
- Bu saat, soldaki olan.

 

Diyalogları Çalışma Talimatı ve Alıştırması (Facebook)

  

Ders İçeriğine Dön 

 


 

11. Derse geçmeden önce aşağıdaki ek çalışmaları yapınız

 

1. Okuma Parçası 3

Hikayeli Video Diyalogları. 4 - 5. Diyalog

 

 

9. Ders          11. Ders

 

 

masha destek

Derslerimizi beğeniyor ve  projemizi desteklemek istiyorsanız

 

1. Youtube kanalımızdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz;

 

2. Site ve Youtube kanalımızı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz;

 

3. Maddi destek verebilirsiniz

 

 

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

0 #69 Admin Murat 07-11-2019 16:02
naci simsek,

Yardımınız için teşekkürler. :)

Sənəm,

evet, gözden kaçmış. :)
+1 #68 Sənəm 06-11-2019 20:25
#67naci simsek çok təşəkkür edərim. Aynen onu demək istədim
+1 #67 naci simsek 06-11-2019 15:52
Admin Murat Bey,Azerbaycanli arkadasimiz,2.okuma parcasina ait tabloda stadyumlar kelimesinin karsiligi yalin hali ile yazilmis diyor.Стадион kelimesinin yerine Стадионы gelmesi gerekmiyor mu? diyor.
+1 #66 Admin Murat 06-11-2019 13:48
Sənəm,

Maalesef mesajınızı anlayamadım.
0 #65 Sənəm 06-11-2019 08:57
hocam вюга sozu facebook alistirmasındatipi kimi tercume edilmiş. ben onu çovğun sozu kimi bilirdim.
+1 #64 Sənəm 06-11-2019 08:43
salam. 2 oxuma parçasında стадион sözunun cəm halı özü kimi göstərilib. cəm şəkilçisi artırdıqda стадионы olmalı deyilmi? (smile)
0 #63 Admin Murat 16-10-2019 22:26
Саида, dişil ve eril için doğru ama nötr ve çoğul isimlerin işaret sıfatları aşağıdaki gibidir

nötr
3. это окно - bu bir pencere
это окно здесь - bu pencere burada

çoğul
4. это столы - bunlar masalar
эти столы здесь - bu masalar burada
0 #62 Саида 12-10-2019 22:35
Öyretmenim,merheba-şöyle diyeyim-cinslere göre oldu öylemi-tot-eril cins,ta-dişi-te-nötr,ti-çoğul???
0 #61 Albina 08-10-2019 21:17
beşir, düzelttim. bildirdiğiniz için sağ olun (thanks)
0 #60 beşir 08-10-2019 11:18
hocam pdf dosyasını görüntüleyemiyorum, hata veriyor